۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

به گزارش روابط عمومي بيمارستان ولي عصر (عج) شهربابك، در این کارگاه، كريميان مسئول بهبود كيفيت بيمارستان، محورهاي اعتباربخشي ونقش كاركنان را در اين ارزيابي و ايمني بيمار بیان کرد.

در اين كارگاه همچنین مصاديق مديريت ايمني بيمار، اخلاق حرفه اي  وبيمارمحوري توضيح داده شد.

كاركنان بیمارستان با حضور حداكثري در اين كارگاه، طي دو روز متوالي از آموزش هاي مرتبط برخوردار شدند و با شركت در آزمون پايان دوره، آموخته هاي خويش را محك زدند.

 

 

DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0026
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030